Umowa na usługi remontowe – co zawiera?

Umowa na usługi remontowe – co zawiera

Remont to spory wydatek i dość stresujący czas dla inwestora. Aby oszczędzić sobie niepotrzebnych kosztów i nerwowej atmosfery, najlepiej powierzyć go rzetelnej, uczciwej, mającej dobrą opinię w lokalnym środowisku, firmie remontowej i podpisać umowę na usługi remontowe. Co powinna zawierać? Wszystkie najważniejsze informacje o remoncie.

Precyzyjna umowa

Umowa na usługi remontowe powinna w precyzyjnie określać przedmiot robót, datę i miejsce jej zawarcia, kosztorys, harmonogram poszczególnych prac oraz termin rozpoczęcia i zakończenia prac przez wykonawcę, zobowiązanie inwestora do przekazania wykonawcy wszelkich informacji o lokalu oraz przygotowania miejsce remontu do prac remontowych, np.: wyniesienia mebli, wymagania stawiane usługom, dokładne oznaczenie stron kontraktu – zleceniodawcę, wykonawcę wraz z osobami reprezentującymi. Kolejnym istotnym punktem umowy jest bardzo dokładne określenie sposobu i  wysokości wynagrodzenia za wykonane prace oraz termin płatności części zasadniczej i zaliczki.  Warto też zapisać w umowie, która ze stron kupi i dostarczy materiały do remontowanego lokalu. W przypadku, kiedy to wykonawca kupuje materiały, trzeba zaznaczyć w umowie, że rozliczenie kosztów zakupu materiału następuje na podstawie dowodu zakupu, np.: faktur. W umowie powinien być zapis o obowiązku odebrania obiektu przez inwestora po zakończonych pracach remontowych. Ostatnim elementem umowy są podpisy stron. Umowa na usługi remontowe jest oparta o przepisy Kodeksu Cywilnego, (przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane (czyli art. 647-658 k.c.), prawa budowlanego oraz „Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, który powinny spełniać budynki i ich usytuowanie”.

Pojęcie remontu

Słowo remont jest ma znacznie węższy zakres znaczeniowy niż pojęcie „roboty budowlane” i obejmuje określone prace w już istniejącym budynku. Remont jest bardzo dokładnie definiowany w  art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego-  „przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Za usługi remontowe uznaje się także przebudowę oraz modernizację”.

Czy konieczny jest projekt prac remontowych

Do umowy na usługi remontowe powinno się dołączyć wszelką dokumentację, a informacja o istnieniu dokumentów powinna być zawarta w umowie. Najwięcej wątpliwości budzi kwestia, czy konieczny jest projekt prac remontowych? Zgodnie z prawem projekt niezbędny jest wtedy, gdy  planowane roboty wymagają pozwolenia na budowę, np.: rozbudowa sieci instalacji wodnej lub elektrycznej.  Na prace typu malowanie ścian, położenie podłóg nie jest potrzebne pozwolenie.

Umowa na usługi remontowej jest  bardzo szczegółowe i dzięki temu doskonale zabezpiecza interesu obu stron kontraktu. Należy w niej precyzyjnie określić wielkość prac wraz z dokładnym wskazaniem wielkości remontowanej powierzchni.

Sprawdź także: https://perfectspace.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *